Formy gerund i infinitive


 


Formy gerund i infinitive

Kiedy umieszczamy obok siebie dwa czasowniki, pierwszy narzuca nam formę dla drugiego czasownika – gerund czyli czasownika z końcówką -ing lub infinitive czyli czasownika poprzedzonego wyrazem „to”. Najlepszą metodą nauki jest pamięciowe opanowanie tabeli czasowników po których stosujemy gerund lub infinitive.

 

Przykłady

She agreed to go there with me.

They enjoy swimming.


czasownik + forma gerund czasownik + infinitive
avoid  agree
can’t face  decide
can’t help  expect
can’t stand  fail
enjoy  happen
fancy  hope
feel like  manage
imagine  mean
spend time  pretend
suggest  promise
keep = carry on  refuse
continue  seem
like  want
love
prefer
deny
hate

Jeżeli chcemy zastosować formy gerund lub infinitive w formie przeczącej, stawiamy not przed gerund lub infinitive.

Przykłady

I decided not to drink coffee any more.

She can’t imagine not having a dog.


Niektóre czasowniki zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy zastosujemy po nich gerund czy infinitive. Najczęściej używane czasowniki w tego typu konstrukcach to remember, forget, stop i try.

 

remember + ing  (gerund) = pamiętać o niezatartym wspomnieniu z przeszłości;

Przykład

I remember sitting on a beach in Spain last summer.


remember + infinitive = pamiętać o tym, co należy zrobić lub należało zrobić;

Przykład

I remembered to send the letter because my mum had asked me to do it for her.


forget  + ing  (gerund) = wspomnienie czynności z przeszłości;

Przykład

I will never forget visiting Italy with my husband last winter.


forget + infinitive = zapomnieć o tym, co należało zrobić lub należy zrobić;

Przykład

I  forgot to do  my homework yesterday.


stop + ing  (gerund) = definitywnie przestać coś robić;

Przykład

She stopped eating sweets.


stop + infinitive = zakończyć jedną czynność aby zrobić inną;

Przykład

We stooped to ask for help.


try + ing  (gerund) = próbować zrobić coś, aby rozwiązać problem, często przy użyciu „narzędzia” (np. narzędziem może być tabletka przy bólu głowy lub młotek przy wbijaniu gwoździ) ;

Przykład

She tried taking some medicine because she had a sore throat.


try + infinitive = starać się coś zrobić ze wszystkich sił, często z mizernym skutkiem;

Przykład

I tried to save some money but without a success.


Ćwiczenia

Complete the sentences with the correct form: gerund or infinitive.

1. They have decided to meet (meet) tomorrow at 6p.m.

2. I don’t fancy playing (play) cards.

3. I won’t forget to do (do) the shopping.

4.They promised to visit (visit) him.

5. I can’t stand learning (learn) the rules.

6. He stopped to buy (buy) a snack.

7. The girl in the picture seems to write (write) a Geography test.

8. I suggested opening (open) the window.

9. She stopped buying (buy) clothes..

10. I sometimes imagine not having (not have) any money.


Translate the parts of the sentences  with the correct form: gerund or infinitive.

1. I agreed not to spend (nie wydawać) all my money.

2. I avoid drinking (picia) coffee.

3. She tried to be (być) nice but it was too difficult in that circumstances. .

4. She stopped wearing (nosić) fur and leather.

5. He suggested not inviting (nie zapraszanie) her.

6. She wants to finish (skończyć) this task in 10 minutes.

7. We pretended not to see (nie widzimy) her.

8. They couldn’t help laughing (śmiechu).

9. We remember eating (jedzenie) prawns when we were in India.

10. We remember to close (zamykać) the window any time we leave the room.

11. I tried solving (rozwiązać) this task with a calculator.

12. I hope to pass (zdać) this test on Friday.


Więcej o formach gerund i infinitive znaleźć można pod linkiem: Składnia czasowników – Verb Patterns

Ćwiczenia znajdziecie pod adresem: Gerund – Infinitive – Bare infinitive