Future tenses – czasy przyszłe


 


Future tenses – czasy przyszłe

W języku angielskim przyszłość możemy wyrazić na kilka sposobów. Oto krótkie przypomnienie najważniejszych zasad.


Present Continuous

Tego czasu używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które już zaplanowaliśmy i dojdą one do skutku.

Przykład

I’ve already booked 2 tickets. We’re going to the cinema tomorrow.


Present Simple

Tego czasu używamy mówiąc o godzinach rozpoczęcia I zakończenia filmów, przedstawień; rozkładach jazdy itp.

Przykład

The train leaves at 6 p.m. on Monday.


Future Simple

Tego czasu używamy, kiedy podejmujemy spontaniczną decyzję w momencie mówienia, kiedy proponujemy pomoc lub prosimy o pomoc, kiedy mówimy o prawdopodobnych zdarzeniach i ogólnych przewidywaniach dotyczących ludzi, świata itp. oraz po zwrotach I think, I bet, I promise, I’m sure i ich formach przeczących. Nigdy nie używamy tego czasu dla zaplanowanych czynności.  

Przykład

I think I will be home at 7p.m.


Going to

Konstrukcji to be going to do something używamy, kiedy mówimy o planach i zamiarach, które mogą dojść do skutku,  ale nie muszą (można powiedzieć o 50% spełnieniu) oraz kiedy na podstawie bieżącej sytuacji wysuwamy przypuszczenie, że zaraz coś się stanie.

Przykład

Look at the sky and the dark clouds! It’s going to rain.


Future Continuous

Tego czasu używamy, kiedy mówimy o czynności, która będzie w trakcie wykonywania o określonym czasie w przyszłości i chcemy podkreślić, że będzie ona rozciągnięta w czasie.

Przykład

Tomorrow at six p.m I’ll be listening to my favourite radio station.


Future Perfect

Tego czasu używamy, kiedy mówimy o przyszłej czynności, która zostanie zakończona do określonego momentu w przyszłości. Często w tym czasie pojawia się wyrażenie by + określenie czasowe.

 

Przykład

I’ll have finished this task by tomorrow.

 

Musimy pamiętać, że po spójnikach if, when, while, until, as soon as, before, till itp. w odniesieniu do przyszłości używamy czasu Present Simple.

Przykład

When you arrive, I’ll be glad.


Ćwiczenia – nie używaj form skróconych!

Complete the sentences with Present Continuous, Present Simple,  going to or Future Simple.

1. She rang up Mr Brown and they  are meeting (meet) tomorrow at 6p.m.

2. I don’t think she will come (come).

3. – What are you going to do (do) after school today?

– I don’t know. What about you?Do you have any plans?

4.The train leaves (leave) at half past four.

5. I can’t do this task. Will you help (help) me?

6. Look at him! He is going to trip over(trip over).

7. We are writing (write) a Geography test tomorrow.

8. – The doorbell is ringing.

– I  will open (open) the door.

9. When she comes (come) back home, we  will cook (cook)something together.

10. I am going (go) to a doctor’s on Monday at 5p.m.


Translate the parts of the sentences in the correct tense Future Perfect or Future Continuous.

1. This time next year I will be sitting (będę  siedzieć) on a beach.

2. When she arrives I  will be picking (będę zbierać) fruit.

3. She will have finished (skończy) this book by next week.

4.When you see her next time, she will be wearing (będzie mieć ubraną) her new dress.

5. By the end of next month she will have been (będzie) seventeen years old.

6. She will have finished (skończy) this job in 10 minutes.

7. We will be studying (będziemy studiować) biology next term.

8. By next summer they will have built (wybudują) ten new bridges in this area.

9. This time next Monday we will be eating (będziemy jedli) supper.

10. We will be landing (lądujemy) in a few minutes.

11. By this time next year I will have saved (oszczędzę) $500.

12. The train will have left (odjedzie) before we reach the Royal Station.


Więcej zadań na czasy przyszłe  oraz Future Perfect i Future Continuous.