Szkoły branżowe język angielski czas przeszły prosty


Szkoły branżowe język angielski czas przeszły prosty Past Simple. 

Czasu Past Simple używamy  gdy mówimy o dokonanej czynności, która miała miejsce w określonej przeszłości (czyli podajemy konkretnie kiedy). 

W zdaniach twierdzących do czasownika dodajemy końcówkę ed lub d, jeśli to czasownik regularny

np. cook – cooked

Pamiętamy także o podwojeniu ostatniej spółgłoski, jeśli czasownik jest jednosylabowy (z krótką samogłoską)

np. stop – stopped

Dla czasowników nieregularnych stosujemy II kolumnę z tabeli Szkoły branżowe – tabela czasowników nieregularnych.

np. I found the keys on Monday.

W zdaniach przeczących używamy formy did not (didn’t) i czasownika w formie podstawowej, bez końcówek i form nieregularnych. 

np. I did not find the keys on Monday.

W zdaniach pytających używamy operatora did i czasownika w formie podstawowej, bez końcówek i form nieregularnych. 

np. Did you find the keys on Monday? 

or What did you find on Monday?

Musimy pamiętać, że czasownik to be ma swoją własną odmianę (was/were; was not/were not) i nie podlega wyżej omówionej budowie zdań. Proszę przeanalizować poniższy przykład.

I was at home yesterday.

I was not at home yesterday.

Were you at home yesterday? 

or Where were you yesterday? 

Szkoły branżowe język angielski czas przeszły prosty. Ćwiczenia. Linki.

Angielski Past Simple szkoły branżowe ćwiczenie 1

Angielski Past Simple szkoły branżowe ćwiczenie 2