Present Perfect Continuous versus Present PerfectPresent Perfect Continuous versus Present Perfect Simple.


Present Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous  używamy:

– gdy mówimy o czynności rozpoczętej w przeszłości przeszłości i nadal wykonywanej, trwającej;

– gdy mówimy czynności, która niedawno się zakończyła, a to jak ktoś lub coś wygląda tłumaczy sytuację obecną;

Charakterystycznym wyrażeniem dla Present Perfect Continuous jest how long? (jak długo?). Należy pamiętać, że czasowników statycznych (np. know, like, believe) nigdy nie używamy w czasie  Present Perfect Continuous nawet jeśli mówią o tym, jak długo trwa jakaś czynność. W takiej sytuacji używamy Present Perfect Simple.

Przykład:

How long have you known Sarah?

I have known her for seven years.

Komentarz: Mimo tego, że pytamy o długość trwania znajomości z Sarą, używamy Present Perfect, a nie Present Perfect Continuous, ponieważ czasownik known jest czasownikiem statycznym.

Present Perfect Simple

Czasu Present Perfect Simple używamy:

– gdy mówimy o dokonanej czynności, ale czas odbywania się tej czynności nie jest istotny;

– gdy mówimy o zdarzeniach związanych z teraźniejszością;

– gdy mówimy o doświadczeniach życiowych;

Charakterystycznym wyrażeniem dla  Present Perfect Simple how often? (jak często?), how much? (ile? –  dla rzeczowników niepoliczalnych), how many? (ile? – dla rzeczowników policzalnych).


Ćwiczenia – nie używaj form skróconych!

Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk .

Complete the sentences with  Present Perfect Continuous or Present Perfect Simple.

1. I have walked (walk) many kilometres today.

2. I am crying because I have been cutting (cut) onions.

3. She has been making (make) sandwiches all the morning.

4. Have you watched (you watch) this film before?

5. How many letters have you written (you write)? I have written (write) ten letters and I have been working (work) for many hours .

6. She has read (read) that book four times.

7.She has been reading (read) that book since two o’clock.

8. I have eaten (eat) a lot of ice cream today.

9. I have never run (never run) in a marathon before.

10. What have you been doing (you do)? I have been picking (pick) apples for many hours but I have not picked (not pick) a lot of baskets.


Translate the parts of the sentences in the correct tense – Present Perfect Continuous versus Present Perfect Simple.

1. I am red in the face because I have been running (biegłem).

2. He has been sleeping (śpi) for ten hours.

3. I am in my room, I have been studying | have been learning (uczę się) all day.

4. The students have been working (pracują) very hard this term.

5. She has just crashed (właśnie rozbiła) her car.

6. I have been looking (szukam) for mushrooms but I have not found (nie znalazem) any.

7. We have been studying (studiujemy) biology for 3 years.

8. Ben has been building (buduje) his house  for 5 years and he has not finished (nie skończył) the ground floor yet.

9. Tom has eaten (zjadł) 5 sandwiches.

10. Will must be tired – he has been carrying (nosi) heavy boxes all day and it has been raining (pada) all day as well.

11. Ben has saved (oszczędził) some money because he has been working (pracuje) very hard every day for many years.

12. Tina has left (wyszła) home  after a row with her mother who has been ironing (prasuje) since the morning.


Więcej zadań Present Perfect Continuous versus Present Perfect Simple