Mowa zależna zdania pytająceMowa zależna zdania pytające – Reported speech questions.

Mowa zależna służy do relacjonowania wypowiedzi innych osób przy użyciu parafrazy.  Przekształcając wypowiedź innej osoby z mowy niezależnej, (czyli z dokładnego cytatu) na zależną, musimy w języku angielskim zmienić czas gramatyczny. Na poziomie podstawowym zawsze trzymamy się zasady przesunięcia się o jeden czas gramatyczny do tyłu. Przeanalizuj poniższą tabelę.


 Tabela zmiany czasów.

 

Mowa niezależna ====>  Mowa zależna
Present Simple  ====>  Past Simple
Present Continuous  ====>  Past Continuous
Past Simple  ====>  Past Perfect
Present Perfect  ====>  Past Perfect
can  ====>  could
will  ====>  would
am/is/are  ====>  was/were

Zmianom podlegają także wyrażenia czasowe i zaimki wskazujące.

 

Tabela zmiany wyrażeń czasowych i zaimków wskazujące w mowie zależnej.


Mowa niezależna ====>   Mowa zależna
now  ====>  then
today ====>  that day
tonight  ====>  that night
next week  ====>  the next week
yesterday  ====>  the day before
last month  ====>  the month before
last year  ====>  the year before
this  ====>  that
these  ====>  those
here  ====>  there

Oczywiście, aby zdania po przekształceniu pozostawały logiczne, musimy także pamiętać o zmianach zaimków osobowych, określników i zaimków dzierżawczych.

Przekształcając zdania pytające musimy pamiętać o różnicy między pytaniami ogólnymi i szczegółowymi oraz o tym, że relacjonując pytania używamy czasownika ask.


Przykład 1:

mowa niezależna pytanie ogólne:

‘ Do you live in Poland with your mother?’ she asked me.

mowa zależna pytanie ogólne:

She asked me if I lived in Poland with my mother.


Komentarz: Przekształcając zdanie zmianie uległ:

zaimek osobowy: ( you   ====>  I)

czas gramatyczny:  (Present Simple ====> Past Simple)

określnik dzierżawczy: ( your ====> my)

Po wprowadzeniu struktury SHE ASKED ME używamy if ponieważ w pytaniach ogólnych nie występują słówka pytające. Po przekształceniu należy podmiot (I) umieścić przed orzeczeniem (lived), czyli użyć szyku zdania twierdzącego i  nie używać czasowników posiłkowych (do)


Przykład 2:

mowa niezależna pytanie szczegółowe:

‘ Where did you live in Poland last year?’ she asked me.

mowa zależna pytanie szczegółowe:

She asked me where I had lived in Poland the year before


Komentarz: Przekształcając zdanie zmianie uległ:

zaimek osobowy: ( you   ====>  I)

czas gramatyczny:  (Past Simple ====> Past Perfect)

określenie czasu: ( last year ====> the year before)

Po wprowadzeniu struktury SHE ASKED ME używamy where, ponieważ używamy przy przekształceniu takiego słówka pytającego, jakie występuje w przekształcanym pytaniu. Po przekształceniu należy podmiot (I) umieścić przed orzeczeniem (had lived), czyli użyć szyku zdania twierdzącego i nie używać czasowników posiłkowych (did)


Ćwiczenia – nie używaj form skróconych!

Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk .

Changes the sentences into reported speech. Zmień zdania na mowę zależną.

‘Did you see Ben on Monday?’ he asked me.

He asked me if I had seen() Ben on Monday.

‘Why are you going to school so late? ’ she asked her son.

She asked her son why he was going() to school so late.

They asked me: ‘ Have you ever  been here before?’

They asked me if I had ever been() there before.

‘Does she work in a restaurant? ’ she asked Tom.

She asked Tom if she worked() in a restaurant.

She asked her brother ‘Did you go to the cinema last night?’

She asked her brother if he had gone() to the cinema the night before.

‘Can you go with me? ‘he asked his friend Mike.

He asked his friend Mike if he could go() with him.

The man asked me ‘Will you call them?’

The man asked me if I  would call() them.

‘Where do you want to travel?’ she asked Sara.

She asked Sara where she wanted() to travel.

‘What are you going to study?’ he asked his daughter.

He asked his daughter what she was going() to study.

‘How many mistakes has she made?’ she asked me.

She asked me how many mistakes she had made().

‘What time did you go to work yesterday?’ he asked his wife.

He asked his wife what time she had gone() to work the day before().

She asked her: ‘When will you arrive?’

She asked her when she would arrive().

Mary asked me: ‘Where did she move in last year?’

Mary asked me where she had moved() in the year before().

‘Are you living with your parents now ?’ he asked Kate.

He asked Kate if she was living() with her parents then().

‘How much money have you lost ?’ he asked me.

He asked me how much money I had lost().


Więcej ćwiczeń na zdania twierdzące i pytające szukajcie pod linkiem Mowa zależna.