Trzeci okres warunkowy


Trzeci okres warunkowy (tryb warunkowy) w języku angielskim – the third conditional.


Trzeciego okresu warunkowego używamy, kiedy mówimy o hipotetycznych (czyli prawdopodobnych) sytuacjach dotyczących przeszłości. Ponieważ mówimy o przeszłości, te prawdopodobne wydarzenia już się nie wydarzą, a w rzeczywistości miały miejsce odmienne zdarzenia, niż te, o których mówimy w zdaniu w trzecim okresie warunkowym. Często używamy też tego okresu do wyrażenia żalu lub krytyki.

Np. If I had seen him, I would have offered him a lift.

Komentarz: Gdybym go widział, zaproponowałbym mu podwiezienie. = Osoba mówiąca takie zdanie daje nam do zrozumienia, że nie widziała tej osoby i dlatego jej nie podwiozła; ponieważ mówimy o przeszłości już nic w tej sprawie nie da się zrobić.


Budowa zdań w trzecim trybie warunkowym:

W zdaniu warunkowym używamy czasu Past Perfect, w zdaniu wynikowym konstrukcji would/would not + have + imiesłów czasu przeszłego.  Formę would najczęściej skracamy i stosujemy  'd. 

If + Past Perfectwould + have + imiesłów czasu przeszłego (czyli czasownik regularny z końcówka -ed/-d lub nieregularny w formie z trzeciej kolumny)

Uwaga! W niektórych sytuacjach Past Perfect możemy zastąpić Past Perfect Continuous, jeżeli w szczególny sposób zależy nam na podkreśleniu długości wykonywania lub trwania czynności. Zamiast would możemy także używać could, jeżeli zależy nam bardziej na podkreśleniu, że cos mogło się wydarzyć. (can = móc).


Ćwiczenia.

Uwaga! Nie używaj form skróconych!

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika.

Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk .

If I had learnt (learn), I would have passed (pass) the exam yesterday.

She would have come (come) to you last week if she had known (know) you were in hospital.

If he had travelled (travel) with them, he would have died (die)in that accident as well.

I would have phoned (phone) you last Monday if I had known (know) your phone number.

I would have been able (be able) to help you if you had explained (explain) the problem to me earlier.

If they had listened (listen) more carefully, they would have known (know) what to do then.

I would not have eaten (not/eat) that fish if I had known (know) it was unfresh.

If I had had (have) more money last year, I would not have gone (not/go) to the bank to take a loan.

Tom would not have won (not/win) the race yesterday if he had not practised (not/practise) before it.

I would not have visited (not/visit) India last summer if I had not won (not/win) the airplane ticket In the lottery.