Drugi okres warunkowyDrugi okres warunkowy (tryb warunkowy) w języku angielskim – second conditional.


Second conditional

Drugiego okresu (trybu) warunkowy używamy w odniesieniu do teraźniejszości, kiedy mówimy o hipotetycznych sytuacjach, kiedy mówimy co byłoby gdyby oraz gdy udzielamy rad.

Przykład:

Gdybym miał czas, poszedłbym do kina. 

If I had time, I would go to the cinema. 

Komentarz: Mówiąc takie zdanie informujemy, że tak naprawdę nie mamy czasu i do kina nie pójdziemy. Zdanie to jest stanem odwrotnym od rzeczywistości - informuje nas o sytuacji hipotetycznej.


W zdaniu warunkowym używamy czasu Past Simple, w zdaniu wynikowym konstrukcji would/would not + czasownik w formie podstwowej.  Formę would najczęściej skracamy i stosujemy ’d

If (gdyby) + Past Simple, would/would not + czasownik w formie podstwowej lub would/would not + czasownik w formie podstwowej + if + Past Simple

 


 Uwaga! Jeżeli udzielamy rady przy użyciu drugiego okresu warunkowego, zastosowanie formy were po wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej jest stosowniejsze, szczególnie w sytuacjach formalnych. 

Przykład:

Gdybym był tobą, uczyłbym się angielskiego codziennie. 🙂 

If I were you, I would learn English everyday. 🙂 🙂 

 


Ćwiczenia – nie używaj form skróconych! W drugim ćwiczeniu uważaj na podchwytliwe polskie tłumaczenia!

Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk .

Complete the sentences with the second conditional.

1. If I ate (eat) chocolate everyday, I  would be(be) very fat. 

2. If she found(find) a new boyfriend, I would not talk(not/talk) to her again.

3. I would tell (tell) him about the meeting if I saw(see) him.

4. If my girlfriend did not like(not/like) my best mate, I would stop(stop) seeing her.

5. If he won(win) the lottery, he would get (get) plenty of money.

6. My parents would be(be) glad if we got (get) married.

7. If you got(get) a job in New York, would you take(you/take) your brother with you?.

8. If I finished(finish) my homework, I would not ask(not/ask) you for help!

9. She would live(live) on a desert island if she had (have) a billion dollars. 

10. If I were (be) you, I would not buy(not/buy) this car. 


Translate the parts of the sentences with the second conditional.

1. If it did not rain (nie padało), I would not take (nie brałbym)an umbrella.

2. If I were (był) you, I would give (dałbym)some money to charity.

3. I would borrow (pożyczyłbym)some money if I had to (musiał).

4. If she were (była) older, she would understand (zrozumiałaby) me better.

5. If he had (miał)3000 dollars, he would go (pojechałby) to Mexico.

6. What would you do (co byś zrobił)if you spoke (mówił) perfect English?

7. If I lived (mieszkał) in Paris, I would have (miałbym) a holiday home in the Alps..

8. If I missed (tęskniła) my fiancé, I would call (zadzwoniłabym)him.

9. Where would you travel (gdzie byś podróżował) if you won (wygrał)a lot of money?

10. I would be (byłbym) disappointed if my boss did not give (nie dał)me a pay rise !