Past Simple versus Present Perfect


Past Simple versus Present Perfect (Simple)


Past Simple

Czasu Past Simple używamy:

– gdy mówimy o dokonanej czynności, która miała miejsce w określonej przeszłości;

Przykład: I found my keys yesterday.

– gdy mówimy o sytuacjach lub zdarzeniach szybko następujących jedno po drugim;

Przykład: I ate an apple and left the kitchen. 

Komentarz: W Past Simple najważniejsze jest podanie KIEDY czynność miała miejsce, jeśli będziemy o tym pamiętać, łatwo rozróżnimy ten czas od Present Perfect. Określenia czasowe w Past Simple są bardzo precyzyjne i odnoszą się do zamkniętego okresu czasu - yesterday, two days ago, last Monday, in 2006, in December etc.

Present Perfect Simple

Czasu Present Perfect Simple używamy:

– gdy mówimy o dokonanej czynności, ale czas odbywania się tej czynności nie jest istotny;

Przykład: I have found my keys

– gdy mówimy o zdarzeniach związanych z teraźniejszością;

Przykład: I have eaten an apple but I am still hungry. 

– gdy mówimy o doświadczeniach życiowych;

Przykład: I have visited Spain six times so far.  

Komentarz: W czasie Present Perfect Simple możemy nie informować w ogóle kiedy czynność sie odbyła, ponieważ nie jest to ważne. Jeśli używamy określeń czasowych, to odnoszą się one do trwania i są mało precyzyjne (w porównaniu z Past Simple) - just, recently, yet, aleady,ever, never, for/since, so far.

Ćwiczenia – nie używaj form skróconych! W drugim ćwiczeniu uważaj na podchwytliwe polskie tłumaczenia!

Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk .

Complete the sentences with a correct tense.

1. I ate (eat) six bars of chocolate yesterday and my stomach has hurt (hurt) me since the morning.

2. She found (find) her bag last week and she felt (feel) relieved.

3. I have played (play) this game many times so far.

4. I had (have) problems with my computer last Monday so I called (call) my brother.

5. He has won (win) this lottery twice – last year he won (win) $1000!

6. Have you ever seen (you/ever/see) this film? Well, I  saw (see) it last year.

7. Did he print (he/print) his essay yesterday? No, he did not have (not/have) time.

8. I finished (finish) my homework two hours ago.

9. She has not visited (not/visit) Sweden before.

10. I was (be) late to work  last week because I  did not catch (not/catch) the earliest train


Translate the parts of the sentences with a correct tense.

1. I did not find (nie znalazłam) any blankets on Sunday so we had (mieliśmy) a picnic by the river sitting on the grass.

2. She has not passed (nie zdała) her driving test seven times so far. In December her parents were (byli) furious because of that.

3. I  borrowed (pożyczylem) my brother some money last year and he has not called (nie dzwoni) me since that day.

4. I had (miałem) some problems with my car in 2013 but I have not had (nie miałem) any since then .

5. He left (wyszedł) the building and he caught (złapał) the last bus.

6. I have known (znam) her for many years. We met (poznalismy się) in 1990.

7. You did not iron (nie wyprasowałeś) your shirts yesterday.

8. I missed (tęskniłam) my family when I was (byłam) abroad two years ago.

9. Has she ever listened (czy ona kiedykolwiek słuchała) to this CD? Yes, she got (dostała) this CD for her birthday last week.

10. What have you cooked (co ugotowałeś) for dinner? I have not eaten (nie jadłam) for 8 hours and I am starving!