Matura 2015 repetytorium Macmillan podstawowa tabela słów szkoła


Matura 2015 repetytorium Macmillan podstawowa tabela słów szkoła.

Matura 2015 repetytorium Macmillan podstawowa tabela słów szkoła. Zakres tematyczny "SZKOŁA" na poziomie podstawowym obejmuje 163 słówka i zwroty:

  1. Przedmioty szkolne,
  2. Oceny i wymagania,
  3. Życie szkolne,
  4. Zajęcia pozalekcyjne,
  5. System oświaty,
  6. Inne …

 

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK


Matura 2015 Repetytorium Macmillan - szkoła - tabela podstawowa

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
przedmioty artystycznearts subjects
biologiabiology
chemiachemistry
podwójna lekcjadouble lesson
języki obceforeign languages
geografiageography
historiahistory
nauki humanistycznehumanities
informatykainformation technology
matmamaths
muzykamusic
wychowanie fizycznephysical education
fizykaphysics
język polskiPolish
religiareligious education
przedmioty ścisłescience subjects
nauki społecznesocial science
woźny, woźnacaretaker
kolega, koleżanka z klasyclassmate
asystent, asystentka nauczycielaclassroom assistant
wychowawca, wychowawczyniform tutor
dyrektor, dyrektorka szkołyhead teacher
dyrektor szkołyheadmaster
dyrektorka szkołyheadmistress
uczeń, uczennicapupil
grono pedagogicznestaff
uczeń,uczennica, student, studentkastudent
nauczyciel, nauczycielkateacher
stołówka, bufetcanteen
sala lekcyjnaclassroom
świetlicacommon room
korytarzcorridor
sala gimnastycznagymnasium
gabinet dyrektora szkołyhead teacher's office
pracownia (fizyczna lub chemiczna)laboratory
bibliotekalibrary
boisko, plac zabawplayground
boiskosports field
pokój nauczycielskistaffroom
aulalecture theatre
nagroda, nagrodzićaward
oszukiwać, ściągaćcheat
przepisać, skopiowaćcopy
wkuwaćcram
dyplomdiploma
egzamin semestralnyend-of-term exam
egzamin końcowyend-of-year exam
arkusz egzaminacyjnyexam paper
egzaminexamination
dodatkowe lekcjeextra lessons
podejść do egzaminutake an exam
oblaćfail
egzamin na zakończenie etapu edukacji (egzamin końcowy)final exam
zostać złapanyget caught
otrzymać wynikiget results
wystawiać ocenygive marks
ocenagrade
uczyć się na pamięćmemorise
egzamin próbnymock exam
ustnyoral
zdaćpass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich latpast paper
praktycznypractical
zdawać ponownieretake
powtarzać dorevise for
egzamin kończący naukę w szkoleschool-leaving exam
wysłaćsend out
podejść do testutake a test
testtest
pisemnywritten
nieobecnyabsent
dzwonekbell
przerwabreak
dręczyć, prześladowaćbully
sprawdzić pracęcheck somebody's work
skupić sięconcentrate
podręcznikcoursebook
praca okresowacoursework
program nauczaniacurriculum
termin wykonania pracydeadline
dyktandodictation
odrabiać lekcjedo your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badaniado research
wykonać zadaną pracędo an assignment
napisać zadaną pracęwrite an assignment
napisać wypracowaniewrite an essay
zostać zawieszonymget suspended
przedstawić prezentacjęgive a presentation
wygłosić referat na tematgive a talk on
oddać pracę domowąhand in homework
przerwa na lunchlunch break
styl uczenia sięlearning style
robić błędymake mistakes
opuszczać lekcjemiss lessons
motywowaćmotivate
motywującymotivating
zeszytnotebook
drugie śniadaniepacked lunch
strój sportowyPE kit
prezentować; obecnypresent
praca projektowaproject work
zgłosić kogoś, donieść na kogośreport someone
zadawać pracęset homework
zwolnienie z powodu chorobysick note
autobus szkolnyschool bus
rok szkolnyschool year
zrobić sobie rok przerwy miedzy szkołą średnia a studiamitake a gap year
robić notatkitake notes
semestrterm
plan zajęćtimetable
pracować nad projektemwork on a project
pracować w parachwork in pairs
uczęszczać na kursattend a course
należeć dobelong to
impreza charytatywnacharity event
klubclub
wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnejexchange trip
zajęcia pozalekcyjneextracurricular activities
impreza zorganizowana w celu zebrania funduszyfundraising event
brać udział wtake part in
wstąpić do klubujoin a club
wstąpić do stowarzyszeniajoin a society
członekmember
uważaćpay attention
wycieczka szkolnaschool trip
kółkosociety
obóz letnisummer camp
szkolenietraining
wolontariatvoluntary work
uczelniaacademy
szkoła koedukacyjnacoeducational school
szkoła pomaturalnacollege
szkoła ogólnokształcącacomprehensive school
uczyć się zawodudo vocational training
szkoła podstawowaelementary school
w USA szkoła średnia dla uczniów 13-15 latjunior high school
przedszkolekindergarten
żłobeknursery
szkoła prywatnaprivate school
szkoła średniasecondary school
szkoła żeńska lub męskasingle-sex school
szkoła państwowastate school
uniwersytetuniversity
zaniepokojonyconcerned
zdezorientowanyconfused
rozczarowanydisappointed
wydobyć, uzyskaćelicit
podkreślićemphasise
narzucić, wymusićenforce
zapewnić, upewnić sięensure
znajomyfamiliar
przerażonyfrightened
pod wrażeniemimpressed
na korzyśćin favour of
uwolnićlet loose
spełnić oczekiwanialive up to expectations
stracić rachubęlose count of
szaleniec, maniakmaniac
wprowadzić plan w życieput a plan into action
ceny, stawkirates
dusznystuffy
przeciwległy koniecthe far end
o wiele zaway too
powierzchnia roboczawork surface
Matura 2015 Repetytorium Macmillan - szkoła - tabela podstawowa (rozdział 3 - 164 słówka)

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK


 

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Matura 2015 Repetytorium Macmillan – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów i poziomów podstawowego i rozszerzonego. 

Merulka