I know everything 2015


I know everything 2015.

Kolejna edycja Konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Poniżej znajduje się quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych “I know everything 2015”. Jak sama nazwa wskazuje można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką języka angielskiego. W tej wersji, rozszerzonej, konkurs obejmuje wiadomości z religioznawstwa brytyjskiego i obszarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) jak i Australii oraz zagadnienia z gramatyki angielskiej i słownictwa.

Quiz trwa 12 minut i zawiera 45 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail. W przypadku udzielenia takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi o zajętym miejscu będzie decydował krótszy czas wykonania zadania. 

 


 

Welcome to your I know everything 2015

Name Email
1. He .... a bath when the phone rang.
2. The test was difficult but I... to pass it at the end.
3. The word 'swap places' means ...
4. Can you ...... me what time it is?
5.

What was the name of the ship which sank in 1912?
Stower_ship_(colourized)

6. The capital city of Northern Ireland is:
7. The place which holds the US's gold bullion is called:
8. I .... a lot of photos last summer.
9. She won the first ... in the competition.
10. I think she plays the piano really..... .
11. I can't see you on Sunday because I ..... to the cinema.
12. I promise I ... you.
13. My ... at work are all much younger than I am.
14. I am learning English ..... a better job in the future.
15. Where does the English Queen live when she stays in London?
16. The man presented in the photo and the author of 'The Lord Of The Rings' is:
pisarz_zagadka_1916
17. The Great Fire of London was in ...
18. They were a couple but they .... up a year ago.
19. I'm older than my brother. He ....... only 5 years old.
20. The word ' fill in' means ...
21. She ... in the park when she saw a crash.
22. They are the girls ...... found this dog yesterday.
23. I ..... her since last year.
24. How often do you .... your English classes?
25. The ship that took a group of English settlers to Plymouth, Massachusetts in the USA in 1620 was:
26. What is the name of the band presented in the picture?
zespol_zagadka2
27. The national symbol of the USA is:

ameryka_godlo
28. She ... more in her job than her husband does.
29. She is not interested .... reading.
30. The word 'play truant' means ...
31. Will you .... this letter to the post office for me, please?
32. I have to ask a ... to repair the leaking tap in the kitchen.
33. They didn`t get on well any more so they got ... .
34. Windy City is a popular name of:
35. She .... in her new house now.
36. The Civil War in the USA took place between:
Capture_of_Fort_Fisher
37. Kate Midletown is the mother of:
38. She ....... to Egypt once.
39. He ….. Cornwall for the first time in 1990.
40. What is the name of the American group presented in the picture?
rock-group_Nottingham_2012
41. Britain’s oldest university is:


42. The longest river in the USA is:
43. Does your father ......... glasses when he reads?
44. The word 'downpour' means...
45. What is the name of the King Arthur's sword?
sword-650183_1280

Be sure to click Submit Quiz to see your results! 

 

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *