Znajomość środków językowych język angielski


Znajomość środków językowych język angielski.

W poniższym teście możliwie jest sprawdzenie znajomości leksykalnych z języka angielskiego. Znajomość środków językowych język angielski to umiejętność wymagana na maturze z języka angielskiego. Wymaga znajomości czasowników frazalnych (phrasal verbs),  idiomów oraz kolokacji. 

kolokacje

Test obejmuje 32 pytania, na które należy udzielić poprawnej odpowiedzi wybierając jedną z trzech propozycji A, B, C. Na końcu ćwiczenia przewidziano możliwość podania adresu email w celu przesłania wyników testu z poprawnymi odpowiedziami na podaną skrzynkę mailową. Wszystkie dane typu nick, imię, adres email nie są obowiązkowe. Można je podać, ale nie jest to konieczne. Informacje tego typu nie są przechowywane i wykorzystywane do żadnych celów marketingowych, reklamowych itp.

Wszystkie odpowiedzi w quizie są wymagane. Jeśli pominiecie jakieś pytanie można do niego wrócić. Niekompletny quiz nie zostanie oceniony i poprawiony. Pamiętajcie, żeby na końcu ćwiczenia nacisnąć przycisk "Prześlij quiz"

 

 

 


 

Znajomość środków językowych

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1.

I've lost ....... of the number of tasks I've done this week. 

2.

Does your father ......... glasses when he reads?

3.

She ... more in her job than her husband does.

4.

She keeps borrowing money from her father, she will never ....... her debt. 

5.

She is not interested .... reading.

6.

She has phoned me twice, I have to ............. .

7.

I have to ask a ... to repair the leaking tap in the kitchen.

8.

The test was difficult but I... to pass it at the end.

9.

Sally was mad at her friend when she found out she’d talked about her .......... her back. 

10.

Will you .... this letter to the post office for me, please?

11.

The word 'downpour' means...

12.

She is ............ - she doesn't have a boyfriend. 

13.

The word ' fill in' means ...

14.

She saw his blood and suddenly she .......... . 

15.

You should consider carefully before you invest your money, you should ............. .

16.

My ... at work are all much younger than I am.

17.

If you stay away from school without permission, you .............. . 

18.

The lesson was so boring that we couldn't wait for the ............. to ring.

19.

According ...... this feng shui book, you should redecorate  your flat. 

20.

Tom is very ................. if he promises to do something, he always does it.

 

21.

The word 'swap places' means ...

22.

Can you give me a ............ of bread, please?

23.

She won the first ... in the competition.

24.

A little boy ......... when he hurt his knee. 

25.

They were a couple but they .... up a year ago.

26.

Could you buy me a ....... of tuna salad, please?

27.

My sister likes ........... the ironing.

28.

How often do you .... your English classes?

29.

There are five rooms ....... in this house.  

30.

If you want to lose weight you should ............ sweets.

31.

He criticized her very severely, he really ........... .

32.

The plane ....... at 5 p.m. 


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email

 

 

 


Merulka