Znajomość środków językowych język angielski


Znajomość środków językowych język angielski.

W poniższym teście możliwie jest sprawdzenie znajomości leksykalnych z języka angielskiego. Znajomość środków językowych język angielski to umiejętność wymagana na maturze z języka angielskiego. Wymaga znajomości czasowników frazalnych (phrasal verbs),  idiomów oraz kolokacji. 

kolokacje

Test obejmuje 32 pytania, na które należy udzielić poprawnej odpowiedzi wybierając jedną z trzech propozycji A, B, C. Na końcu ćwiczenia przewidziano możliwość podania adresu email w celu przesłania wyników testu z poprawnymi odpowiedziami na podaną skrzynkę mailową. Wszystkie dane typu nick, imię, adres email nie są obowiązkowe. Można je podać, ale nie jest to konieczne. Informacje tego typu nie są przechowywane i wykorzystywane do żadnych celów marketingowych, reklamowych itp.

Wszystkie odpowiedzi w quizie są wymagane. Jeśli pominiecie jakieś pytanie można do niego wrócić. Niekompletny quiz nie zostanie oceniony i poprawiony. Pamiętajcie, żeby na końcu ćwiczenia nacisnąć przycisk "Prześlij quiz"

 

 

 


 

Znajomość środków językowych

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1.

She is not interested .... reading.

2.

If you want to lose weight you should ............ sweets.

3.

The word ' fill in' means ...

4.

Will you .... this letter to the post office for me, please?

5.

The word 'downpour' means...

6.

Sally was mad at her friend when she found out she’d talked about her .......... her back. 

7.

The test was difficult but I... to pass it at the end.

8.

Could you buy me a ....... of tuna salad, please?

9.

My ... at work are all much younger than I am.

10.

You should consider carefully before you invest your money, you should ............. .

11.

The word 'swap places' means ...

12.

Tom is very ................. if he promises to do something, he always does it.

 

13.

Can you give me a ............ of bread, please?

14.

I've lost ....... of the number of tasks I've done this week. 

15.

She keeps borrowing money from her father, she will never ....... her debt. 

16.

The plane ....... at 5 p.m. 

17.

The lesson was so boring that we couldn't wait for the ............. to ring.

18.

She ... more in her job than her husband does.

19.

She is ............ - she doesn't have a boyfriend. 

20.

According ...... this feng shui book, you should redecorate  your flat. 

21.

My sister likes ........... the ironing.

22.

They were a couple but they .... up a year ago.

23.

How often do you .... your English classes?

24.

A little boy ......... when he hurt his knee. 

25.

Does your father ......... glasses when he reads?

26.

He criticized her very severely, he really ........... .

27.

She has phoned me twice, I have to ............. .

28.

If you stay away from school without permission, you .............. . 

29.

She saw his blood and suddenly she .......... . 

30.

There are five rooms ....... in this house.  

31.

I have to ask a ... to repair the leaking tap in the kitchen.

32.

She won the first ... in the competition.


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email

 

 

 


Merulka