Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2018


Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2018 – „nowa” matura.

Zadanie 9. – trzecie ćwiczenie gramatyczno-leksykalne.
W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

9.1. (Było)_____ many people in the stadium on Saturday.

(!It was) (!They were.) (There were)

9.2. She’ll watch a romantic comedy with her boyfriend (chyba ż e ) _____ there is a football match on TV.

(!on condition) (unless) (!till)

9.3. I saw the man suspected of robbery (po przeciwnej stronie ulicy)_____.

(!in another part of the street) (!at the end of the street) (across the street.)

9.4. If you want to be treated (jak dorosły)_____, you can’t behave in such a silly way.

(!how an adult) (as an adult) (!for an adult)

9.5. Your party was fantastic and we (dobrze się bawiliśmy)_____. Thanks for inviting us!

(enjoyed ourselves) (!played so well) (!made fun of it)