Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2016


Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2016 – „nowa” matura.

Zadanie 9. – trzecie ćwiczenie gramatyczno-leksykalne.
W zadaniach 9.1.–9.5. spośród podanych opcji odpowiedzi (A–C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu. Zakreśl literę A, B albo C.

9.1.You look tired. You can hardly catch your breath. (Biegałeś)_____ ?

(Have you been running) (!Are you going to run) (!Had you run)9.2. (A może spotkamy się)______tomorrow? We have a lot to talk about.

(!Have we met) (How about meeting) (!Perhaps we met)

9.3. I don’t know how to (zainteresować g o )_____in history.

(get him interested ) (!show his interest) (!find him interesting)

9.4. (Czy pozwolisz mi)_____to invite my friends to celebrate my graduation?

(!Do you let me ) (!Would you agree ) (Will you allow me)

9.5. Mary decided to leave me and move abroad. (Nic nie mogłem na to poradzić)_____ .

(!I couldn’t stand it) (I couldn’t do anything about it) (!I wasn’t able to do it)