Czasownik nieregularny w języku niemieckim


Czasownik nieregularny w języku niemieckim

Teoria, odmiana czasownika i przykłady

Czasownik teoria

Czasownik jest odmienną częścią mowy i odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Formą podstawową czasownika jest bezokolicznik. W języku polskim bezokolicznik kończy się na na –ć(cieszyć się, spać, pisać). W języku niemieckim bezokolicznik kończy się na –en (malen – malować, fragen – pytać, trinken – pić).

Aby odmienić czasownik przez osoby w czasie teraźniejszym Präsens, należy usunąć końcówkę –en i do tematu czasownika dodać końcówki osobowe.

Końcówki osobowe

Personalpronomen – Zaimek osobowy Verbendungen – Końcówka
ich -e
du -st
er/sie/es/man -t
wir -en
ihr -t
sie/Sie en

Czasownik nieregularny

  • czasowniki, w których samogłoska rdzenna a zmienia się w 2. i 3. os. lp. na ä, np.: laufen (biec), schlafen (spać), fahren (jechać), tragen (nosić), waschen (myć, prać), halten (trzymać, zatrzymać się)

  • czasowniki, w których samogłoska rdzenna e zmienia się w 2. i 3. os. lp. na i, np.: helfen (pomagać), sprechen (mówić), essen (jeść), geben (dawać), nehmen (brać), treffen (spotykać)

  • czasowniki, w których samogłoska rdzenna e zmienia się w 2. i 3. os. lp. na ie, np.: sehen (widzieć).
  laufenen – biegać
a => ä
helfen – pomagać
e => i
sehen – widzieć
a => ie
ich laufe helfe sehe
du läufst hilfst siehst
er/sie/es/man läuft hilft sieht
wir laufen helfen sehen
ihr lauft helft seht
sie/Sie laufen helfen sehen

  • Czasowniki haben i sein.

  haben- mieć sein – być
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es/man hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie/Sie haben sind
Przykłady

Der Schüler läuft 2 Kilometer. Siehst du Gebirge do drüben? Ihr helft euren Eltern. Sie laufen oft. Sie hilft dem Jungen. Der Mann hat keine Zeit. Bist du zufrieden mit deinem Auto? Ćwiczenia

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne odmieniają się przez zaimki osobowe inaczej w liczbie pojedzynczej, a inaczej w liczbie mnogiej. Porównaj w tabeli.

  dürfen – mieć pozwolenie können – umieć, potrafić, móc mögen – lubić müssen – musieć sollen – mieć powinność wollen – chcieć
ich darf kann mag muss soll will
du darfst kannst magst musst sollst willst
er/sie/es/man darf kann mag muss soll will
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen
ihr dürft könnt mögt müsst sollen wollen
sie/Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen

Czasowniki modalne występują z bezokolicznikiem innego czasownika tworząc z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w formie osobowej występuje na drugim miejscu, a bezokolicznik (drugiego czasownika) na końcu zdania.

Przykłady

Ihr sollt das Buch lesen.
Ich muss fleißig arbeiten.
Das Kind kann endlich in die Schule gehen.