Relacjonowanie - Narrative

Relacjonowanie wydarzeń - zwroty językowe

Relacjonowanie - zwroty - Narrative

Język angielski Język polski
It all happened... (last summer). Zdarzyło się to…. (ostatniego lata).
It was (... years ago). To było (... lata temu).
I’ll tell you how I once... . Opowiem Pani / Panu jak pewnego razu ... .
While I was (travelling)... . Podczas gdy (podróżowałem)... .
First / At the beginning... . Najpierw / Na początku ... .
Then/ Afterwards .... . Potem / później ... .
In the meantime ... . W międzyczasie ... .
As soon as ... . Kiedy tylko ... .
Finally/Eventually/ In the end ... .

Ostatecznie ... / Wreszcie ... / Na koniec ... .

We ended up (doing sth) ... . Skończyło się na tym, że (zrobiliśmy coś) ... .
Suddenly ... . Nagle ... .
Fortunately / Unfortunately ... . Na szczęście / Na nieszczęście ... .
It was a pleasant / tiring/ nice day. To był przyjemny / męczący / miły dzień.
We had a great /fantastic / an awful time. Było wspaniale / fantastycznie / okropnie.
The best / worst thing about it was that... . Najlepsze / najgorsze było w tym to, że... .