Agreeing and disagreeing - Zwroty - zgoda - nie zgadzam się

Zwroty, których używamy w dyskusji, aby wyrazić zgodę lub jej brak.

Lista najczęściej używanych zwrotów.

Język angielski Język polski
Absolutely./Of course./Right. Oczywiście./ Racja.
Yes, I agree. Tak, zgadzam się.
That's right. To prawda.
I think so too. Ja też tak myślę.
I don't agree. Nie zgadzam się.
On the other hand, … Z drugiej strony …
That may be true, but … Być może to prawda, ale …
I … think that's true. … sądzę, że to prawda.
I … believe that's right. … wierzę, że tak jest.
That seems / doesn't seem very likely. To wydaje się / nie wydaje się prawdopodobne.
I see what you mean, but ... Rozumię co masz na myśli, ale ...