Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Część pisemna
1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2013 r.
2Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2013 r.
3Ferie zimowe20 stycznia - 2 lutego 2014 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
27 stycznia - 9 lutego 2014 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
3 - 16 lutego 2014 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
17 lutego - 2 marca 2014 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
4Wiosenna przerwa świąteczna17 - 22 kwietnia 2014 r.
5Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c
ustali dyrektor Centralnej' Komisj'i Egzaminacyjnej
6Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
7Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8)3 stycznia 2014 r. lub 25 kwietnia 2014 r.
8Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych10 stycznia 2014 r.
lub
13 czerwca 2014 r. dla szkół które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. lub
27 czerwca dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.
9Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
Harmonogram matur
10Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) w okresie zimowym
- etap pisemny
- etap praktyczny
b) w okresie letnim
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu
- dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tyc w tych samych zawodach, w których kształcą technika
- dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
- dla absolwentów wszystkich typów szk prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
- dla absolwentów techników, technikó' uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tyc samych zawodach, w których kształcą technika
- dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkc zawodowe
11Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część pisemna
- część praktyczna
Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu.
12Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych27 czerwca 2014 r.
13 Ferie letnie28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.