I know everything 2017


I know everything 2017.

Kolejna edycja Konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych i języku angielskim.

Poniżej znajduje się quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych, gramatyce języka angielskiego i słownictwie: „I know everything 2017”. Jak sama nazwa wskazuje można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką języka angielskiego. W tej wersji konkurs obejmuje wiadomości z religioznawstwa brytyjskiego i obszarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) jak i Australii oraz zagadnienia z gramatyki angielskiej i słownictwa. Zachęcamy do zwrócenia .uwagi na pytania dotyczące słownictwa, ponieważ zawierają one wiele często mylonych słów i zwrotów. 

Quiz trwa 12 minut i zawiera 40 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail.


 

Welcome to your I know everything 2017

Name Email
1)

He was dirty because he …………………..in the garden.

2)

My ... at work are all much younger than I am.

3)

Windy City is a popular name of:

4)

The capital city of Australia is: 

5)

What is the name of the band presented in the picture?

zespol_zagadka2

6)

She is not interested .... reading.

7)

Which one is NOT a flower?

8)

Gloria is the spitting _____ of her mother.

9)

She won the first ... in the competition.

10)

The national symbol of the USA is:ameryka_godlo

11)

When we lived by the sea, we …………………to swim every morning. 

12)

If you had arrived earlier, you………………………….dinner.

13)

He .... a bath when the phone rang.

14)

That is the right answer, ……………………….?

15)

Penny and I call …………………………….almost  every day. 

16)

It’s difficult for me to _____ arrogant behaviour. 

17)

The test was difficult but I... to pass it at the end.

18)

Which one is NOT an elegant piece of clothing?

19)

Fantasy books are not my _____ of tea.

20)

You can usually exchange the products if you have the _____ .

21)

They were a couple but they .... up a year ago.

22)

He was very nervous. He…………………………for this moment all his life. 

23)

I promise I ... you.

24)

How often do you .... your English classes?

25)

When Tom’s team won the tournament, he was as proud as a (n)_____ .

26)

Let`s call it a day, ………………………….? 

27)

The longest river in the USA is:

28)

It was _____ of him not to defend his friend when he was unfairly accused.

29)

The place which holds the US's gold bullion is called:

30)

The ship that took a group of English settlers to Plymouth, Massachusetts in the USA in 1620 was:

31)

Which word is related to air travel?

32)

The capital city of Northern Ireland is:

33)

I………………………..to town later. Can I give you a lift?

34)

His youngest son was the _____ of his eye.

35)

They didn`t get on well any more so they got ... .

36)

She ... in the park when she saw a crash.

37)

Britain’s oldest university is:38)

Where does the English Queen live when she stays in London?

39)

She ... more in her job than her husband does.

40)

What was the name of the ship which sank in 1912?

Stower_ship_(colourized)


Be sure to click Submit Quiz to see your results! 

 

 


Quiz przygotowały:

Halina Małysa-Legutko

Sabina Wysowska

Agata Wójs


 

 

Merulka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *